SPEED-O

English

Mοντέλο Kυκλοφοριακής Κίνησης του Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος


Αντικείμενο και Στόχοι

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση ενός μοντέλου κίνησης της πόλης της Θεσσαλονίκης που θα βασίζεται σε δεδομένα πραγματικού και μη χρόνου που προκύπτουν από το σύστημα τηλεματικής διαχείρισης των λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών. Ο ΟΑΣΘ έχει στη διάθεση του ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών κίνησης των οχημάτων του που καλύπτουν ένα μεγάλο ποσοστό του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή ως συγκριτικά δεδομένα και ο ΟΑΣΘ θεωρεί ότι υπάρχουν πολλές ακόμα πληροφορίες που μπορούν να προκύψουν από την κατάλληλη επεξεργασία τους. Μια τέτοια πληροφορία είναι και η αποτύπωση της πραγματικής κίνησης της πόλης από ένα μοντέλο που θα χρησιμοποιεί τα πραγματικά δεδομένα που φτάνουν στο κέντρο τηλεματικής καθώς και όλων των ιστορικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.

Ερευνητικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός μοντέλου κίνησης πραγματικού χρόνου με χαρακτηριστικά υψηλής πολυπλοκότητας και εφαρμοσιμότητας για τη εύκολη προσαρμογή του σε αντίστοιχα προβλήματα άλλων πόλεων. Τα πρωτογενή δεδομένα που θα λαμβάνει ως input το μοντέλο είναι πραγματικού και μη χρόνου. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από συστήματα Τηλεματικής ελαχιστοποιώντας την απαίτηση για τη λήψη πληροφοριών από τα συνήθη μετρητικά συστήματα (συστήματα επαγωγικών βρόγχων δρόμου) μεγάλου κόστους και συντήρησης.

Αποτέλεσμα του μοντέλου θα αποτελεί μια σειρά δυναμικών αποτελεσμάτων που η επεξεργασίας τους και αποτύπωσή τους πάνω σε γεωγραφικό σύστημα θα παρουσιάζει τη κίνηση στους δρόμους σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Για την υλοποίηση του μοντέλου αυτού θα εργαστεί το ερευνητικός φορέας όπου θα αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία επεξεργασίας σήματος σε πραγματικό χρόνο με την χρήση εξειδικευμένων τεχνικών αλγορίθμων με σκοπό την επίλυση ενός αραιού υπο-περιορισμένου γραμμικού συστήματος με μη αρνητικές τιμές μεταφέροντας τεχνογνωσία, σχετική με τις ερευνητικές δραστηριότητες του επιστημονικού υπεύθυνου στις ΗΠΑ, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την εταιρία ΛΙΝΚ.

Απώτερος στόχος του ερευνητικού έργου είναι η εξυπηρέτηση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών αρχικώς της Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση όλων των πολεοδομικών συγκροτημάτων της χώρας. Η κινητικότητα αποτελεί μια κεντρική πτυχή της καθημερινής μας ζωής, αλλά και μία από τις κυριότερες πηγές των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Καθώς επηρεάζει τη ζωή μας με ποικίλους τρόπους, θεωρούμε ότι οι μεταφορές δημιουργούν διάφορα σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την ποιότητα ζωής. Η βελτίωση της καθημερινής ζωής με την χρήση εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών αποφέρει θετικές συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα, με σημαντικότερα ίσως το περιβάλλον και την κοινωνία.

 

Αρχιτεκτονική

Αποτελέσματα

Νέα

 

27/02/2013 Ολοκλήρωση Ενδιάμεσου Ελέγχου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ενδιάμεσος έλεγχος από την επιτροπή διενέργειας ελέγχου της ΓΓΕΤ.

Οι παρουσιάσεις και σχετικό υλικό βρίσκονται στην ενότητα "Αρχεία"

 


16/01/2013 Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Η Επιτροπή Ερευνών και η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Α.Π.Θ οργανώνουν στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ,Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Ανάμεσα στις παρουσιάσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, περιλαμβάνεται εισήγηση του καθηγητή κ. Νικόλαου Πιτσιάνη για το Mοντέλο Kυκλοφοριακής Κίνησης του Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, το οποίο υλοποιήθηκε με την συνεργασία της Link Technologies AE, του ΟΑΣΘ και του ΑΠΘ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Speed-O.
 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε εδώ  

 


21/10/2011 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «SPEED-O» που χρηματοδοτείται από ΕΠΑΝ ΙΙ (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πιτσιάνη Νικόλαο, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια των παρακάτω ειδών :

2 σταθμών εργασίας και 1 διακομιστή υπολογιστή.

Το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται σε 4.300,00 € (συμπεριλαμβανομένου ή πλέον Φ.Π.Α.).

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών του ΤΗΜΜΥ εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν το μειοδότη. Η εξόφληση του τιμήματος στο μειοδότη θα γίνει εντός 20 ημερών μετά την παράδοση των ειδών και εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης από την ΓΓΕΤ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Γραμματεία του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του ΤΗΜΜΥ του Α.Π.Θ., μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού στο γραφείο του κ. Πιτσιάνη την επόμενη εργάσιμη μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών (10) ημερών/ δεκαπέντε (15) (αν πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ) από τη ανάρτηση της παρούσας στο Διαδίκτυο(πρόγραμμα «Διαύγεια»).

Λεπτομερής κατάλογος των υπό προμήθεια ειδών, οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές τους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι του παρόντος διαγωνισμού περιγράφονται σε ειδικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν από http://speed-o.eng.auth.gr/#5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα τηλέφωνα : 2310994369 (Υπεύθυνος Ν. Πιτσιάνης)22/08/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου «Μοντέλο Κυκλοφοριακής Κίνησης Αστικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος - SPEED-O», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με ιδρυματικά υπεύθυνο τον κο Πιτσιάνη Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανολόγων Η/Υ Α.Π.Θ. , προτίθεται να αναθέσει για συγκεκριμένα διαστήματα δηλαδή από 3/10/11 έως 3/12/12 με σύμβαση έργου τα εξής:

 

Α/Α

Ειδικότητα

Τεκμηρίωση

Αριθμός Α/Μ

1

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών(Προπτυχιακός)

Υλοποίηση μετασχηματισμών δεδομένων και άμεσων αλγορίθμων επεξεργασίας

5

2

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών(Προπτυχιακός)

Υλοποίηση μετασχηματισμών δεδομένων και επαναληπτικών αλγορίθμων επεξεργασίας

5

3

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Υλοποίηση παράλληλων άμεσων αλγορίθμων επεξεργασίας και επαλήθευση αποτελεσμάτων

6

4

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Υλοποίηση παράλληλων επαναληπτικών αλγορίθμων επεξεργασίας και επαλήθευση αποτελεσμάτων

6

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

Καλή γνώση γραμμικής άλγεβρας, αριθμητικής ανάλυσης και προγραμματισμού στη γλώσσα MATLAB και C είναι απαραίτητα.

Επιθυμητή είναι η γνώση παράλληλων αλγορίθμων και πολυνηματικού προγραμματισμού, και εμπειρία με PTHREADS, MPI ή CUDA.

Η συμμετοχή των υποψηφίων σε αντίστοιχα έργα θα συνεκτιμηθεί.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ( διατίθεται στο μενού αρχεία)
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν με βάση τα τυπικά τους προσόντα θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους.

Επικοινωνία

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής Πιτσιάνης Νικόλαος

email:speed-o@eng.auth.gr

 

Τμηματάρχης Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης: Δρ. Σπανός Γεώργιος

email: gssd@oasth.gr

 

Διαχειριστής έργου: Μπλέρης Δημήτρης

email:bleris@link-tech.gr

 

 

To μοντέλο κυκλοφοριακής κίνησης του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος υλοποιείται με την συγχρηματοδότιση της γενικής γραμματείας έρευνας και τεχνολογίας του υπουργείου παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων
authoasthLink-technologies
ESPA